Tag: 10khz

Handbook of Aggressive Listening

Handbook.jpg

A book by Claus Haxholm and TR Kirstein on listening aggressively and taking back what is ours.

English text below.

T. R. Kirstein / Claus Haxholm: Handbook of Aggressive Listening 120 s / DKK 300
Forlaget Forlag 2018. ISBN 978-87-970809-0-0

Edition of 150

Get it here: forlagetforlag@gmail.com or at bladr, Rumsti Pumpsti and as a PDF (without the tone generator) at Monoskop.org

Håndbog i aggressiv lytning

Udgivelsen er kunstbog, lydafspiller, kulturkritik og håndbog i ét. Bogen dokumenterer Haxholm og Kirsteins kunstneriske bestræbelser, der siden 2011 har involveret fysisk krævende performances indenfor galleriets fire hvide vægge, usynlige interventioner i det offentlige rum, tilsyneladende absurde skulpturelle handlinger, workshops, teoretiske og poetiske tekster der omhandler lytning, miljøer, påvirkning og muligheder.

En på mange måder frit flydende kunstpraksis som på samme tid er præget af jord under neglene og er teoretisk velinformeret fra mange forskellige felter som for eksempel science fiction, spionlitteratur, terrorforskning, kunstfilosofi, politisk teori og arkitekturteori.

Handbook of Aggressive Listening er både en dokumentation af deres fælles værker, en instruktionsbog til læseren og en videreudvikling af tankerne som de forskellige værker har fostret. Bogen er således ikke retrospektiv, men snarere en invitation til videre refleksion og handling – en håndbog som giver mulighed for forandring.

Indlagt i håndbogen er en tonegenerator, som spiller en tone på 10 kHz. Bogen skaber derved mulighed for den læsende for at etablere en sonisk intervention med omgivelserne, det nære territorium som vi hele tiden er i dialog med.

Bogens tekster er forfattet af Haxholm og Kirstein samt af forsker og lektor i performance-design og audiovisuel kultur, Ulrik Schmidt.

Handbook of Aggressive Listening er kommet til verden i tæt samarbejde med forsker Rasmus Holmboe, bogtilrettelægger Anders Busk, trykt på Eksskolens Trykkeri og støttet af Statens Kunstfond.

Bogen danner løbende udgangspunkt for en række samtaler, hvor forskere og kunstnere inviteres til at snakke i forlængelse af de tanker som præsenteres i bogen. Arrangeret i samarbejde med The Lake Radio.

 

In English:

Handbook of Aggressive Listening

This publication is an art book, a sound emitter, a cultural critic and a manual for actions.

The book documents the artistic endeavours of Haxholm and Kirstein, who since 2011 has manifested itself in physically demanding performances within the four white walls of the gallery, invisible interventions in the public space, sculptural actions, workshops, theoretical and poetic texts on the act of listening, ambience, influence and possibilities. In many ways a free flowing artistic praxis that has both dirt under the nails and is theoretically informed from many different fields of knowledge such as science fiction, spy novels, research on terror, the philosophy of art, political theory and architectural theory.

Handbook of Aggressive Listening is both a documentation of their collaborative works, a manual for the reader and a further development of the thoughts that the works have created. Thus the book is not a retrospective best of, but rather an invitation for further reflection and action – a handbook that gives the possibility of change.

The book contains a tone generator, that emits a 10.000 hz tone. This gives the reader the possibility to create a sonic intervention in her close environment – the intimate territory that we on so many levels are in a constant dialogue with.

The texts are written by Haxholm and Kirstein, and by researcher and associate professor in performance design and audiovisual culture, Ulrik Schmidt.

Handbook of Aggressive Listening was made in close collaboration with researcher Rasmus Holmboe, art director Anders Busk, printed at Eksskolens Trykkeri and supported by The Danish Arts Council.

The book will be the stepping stone for a number of dialogues with artists and researchers. Arranged in cooperation with The Lake Radio.